ردیف مبدأ مقصد کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
1 ارومیه قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
2 اصفهان بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
3 اصفهان بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
4 اصفهان خرم آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
5 اصفهان شهرکرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
6 اصفهان عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۹۶٬۰۰۰
7 اصفهان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۳۴۴٬۰۰۰
8 اصفهان کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۲۹٬۰۰۰
9 اصفهان کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۵۸۹٬۰۰۰
10 اصفهان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۳۵٬۰۰۰
11 اصفهان ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
12 اصفهان یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
13 اهواز آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
14 اهواز بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۵۳٬۰۰۰
15 اهواز بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
16 اهواز رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۴۷٬۰۰۰
17 اهواز زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
18 اهواز ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۷۷٬۰۰۰
19 اهواز قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
20 اهواز کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
21 اهواز کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۳۰۸٬۰۰۰
22 اهواز گچساران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
23 اهواز ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
24 اهواز یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۳۴۳٬۰۰۰
25 ایرانشهر سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۰۲۲٬۰۰۰
26 آبادان اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
27 آبادان بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
28 آبادان سبزوار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
29 آبادان شهرکرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
30 آبادان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
31 آبادان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۲۷۸٬۰۰۰
32 آبادان گچساران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
33 آبادان ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
34 آبادان یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
35 بندر عباس آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۳۹۰٬۰۰۰
36 بندر عباس بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
37 بندر عباس بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
38 بندر عباس بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
39 بندر عباس بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
40 بندر عباس چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
41 بندر عباس رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۴۰۶٬۰۰۰
42 بندر عباس زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۴۱٬۰۰۰
43 بندر عباس ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۰۲۵٬۰۰۰
44 بندر عباس عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
45 بندر عباس قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
46 بندر عباس کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
47 بندر عباس کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۹۷٬۰۰۰
48 بندر عباس کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
49 بندر عباس گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۳۷٬۰۰۰
50 بندر عباس یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۸۸۹٬۰۰۰
51 بندر لنگه قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
52 بوشهر بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
53 بوشهر عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
54 بوشهر قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
55 بوشهر کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
56 بوشهر ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
57 بوشهر یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
58 بیرجند بجنورد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
59 بیرجند طبس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
60 تبریز ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
61 تبریز اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۴۸٬۰۰۰
62 تبریز اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۲۹۴٬۰۰۰
63 تبریز بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۵۴۳٬۰۰۰
64 تبریز پارس آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
65 تبریز رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
66 تبریز زنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
67 تبریز عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۴۵۸٬۰۰۰
68 تبریز قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
69 تبریز کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
70 تبریز کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰
71 تبریز ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
72 چابهار ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
73 چابهار ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
74 چابهار قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۸۵٬۰۰۰
75 تهران خرم آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
76 خرم آباد کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
77 رشت اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
78 رشت ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
79 رشت بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
80 رشت زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
81 رشت قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۴۴۰٬۰۰۰
82 رشت کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۷۶۵٬۰۰۰
83 رفسنجان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
84 رفسنجان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
85 زابل بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
86 زاهدان ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
87 زاهدان چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
88 زاهدان زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
89 زاهدان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
90 زاهدان کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
91 زاهدان کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
92 زاهدان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
93 زاهدان گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۶۴٬۰۰۰
94 ساری زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
95 ساری شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۶۵۱٬۰۰۰
96 شیراز اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
97 شیراز اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
98 شیراز آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
99 شیراز بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
100 شیراز بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
101 شیراز بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
102 شیراز تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۲۹۳٬۰۰۰
103 شیراز جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
104 شیراز چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۸۵٬۰۰۰
105 شیراز رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۶۲٬۰۰۰
106 شیراز زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۰۲٬۰۰۰
107 شیراز عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
108 شیراز قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰
109 شیراز کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
110 شیراز کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۴۰٬۰۰۰
111 شیراز گچساران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
112 شیراز ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
113 شیراز مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۷۱٬۰۰۰
114 شیراز یاسوج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
115 شیراز یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
116 شیراز ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۲۶۳٬۰۰۰
117 شیراز رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۳۶۵٬۰۰۰
118 عسلویه ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۵۷٬۰۰۰
119 قشم جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
120 قشم جیرفت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
121 قشم سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
122 کرمان ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۰۹٬۰۰۰
123 کرمان بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
124 کرمان بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
125 کرمان بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
126 کرمان جیرفت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
127 کرمان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
128 کرمان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۸۵۹٬۰۰۰
129 کرمانشاه اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
130 کرمانشاه ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
131 کرمانشاه بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۲۲٬۰۰۰
132 کرمانشاه رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
133 کرمانشاه ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
134 کرمانشاه عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۲۵۸٬۰۰۰
135 کرمانشاه قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۶۲٬۰۰۰
136 کرمانشاه کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
137 کرمانشاه کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰
138 کرمانشاه یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
139 کیش اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۸۳۷٬۰۰۰
140 کیش ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۲۰٬۰۰۰
141 کیش بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
142 کیش بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
143 کیش جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
144 کیش جیرفت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
145 کیش چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۵۵۱٬۰۰۰
146 کیش ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱٬۷۳۱٬۰۰۰
147 کیش سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۶۶٬۰۰۰
148 کیش عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
149 کیش قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
150 کیش ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
151 کیش یاسوج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
152 کیش زنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۲۴۸٬۰۰۰
153 گرگان کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
154 مشهد اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۶۳٬۰۰۰
155 مشهد اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۲۹۴٬۰۰۰
156 مشهد ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۸۵٬۰۰۰
157 مشهد اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
158 مشهد اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۸٬۱۰۵٬۰۰۰
159 مشهد ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
160 مشهد آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳٬۴۴۳٬۰۰۰
161 مشهد بجنورد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
162 مشهد بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۱۳۹٬۰۰۰
163 مشهد بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
164 مشهد بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۸٬۴۷۲٬۰۰۰
165 مشهد بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
166 مشهد تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۷٬۷۸۶٬۰۰۰
167 مشهد چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۲۸٬۰۰۰
168 مشهد خرم آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۴۹۶٬۰۰۰
169 مشهد دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۷۳٬۰۰۰
170 مشهد رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳٬۰۶۷٬۰۰۰
171 مشهد رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۷۳٬۰۰۰
172 مشهد زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۱۳٬۰۰۰
173 مشهد زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۵۴٬۰۰۰
174 مشهد زنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۹۳۱٬۰۰۰
175 مشهد ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۸۹٬۰۰۰
176 مشهد سنندج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
177 مشهد سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۵۶٬۰۰۰
178 مشهد شهرکرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۳۰٬۰۰۰
179 مشهد طبس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۵۸۶٬۰۰۰
180 مشهد عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۸۵۹٬۰۰۰
181 مشهد قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۴۹٬۰۰۰
182 مشهد کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۶۰٬۰۰۰
183 مشهد کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۸۳۷٬۰۰۰
184 مشهد کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۳۵٬۰۰۰
185 مشهد گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۵۱۳٬۰۰۰
186 مشهد ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳۸۵٬۰۰۰
187 مشهد نوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۴۳٬۰۰۰
188 مشهد همدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۹۳۷٬۰۰۰
189 مشهد یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۴۹۵٬۰۰۰
190 یزد ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
191 یزد زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
192 یزد قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
193 یزد کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
194 یزد کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۲۸۵٬۰۰۰
195 اهواز عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۹۸۰٬۰۰۰
196 مشهد شاهرود ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
197 نجف مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
198 مشهد بغداد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
199 بغداد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
200 نجف امام خمینی تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
201 امام خمینی تهران بغداد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
202 بغداد امام خمینی تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
203 مشهد کاشان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۷۲۲٬۰۰۰
204 شیراز کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۴۹٬۰۰۰
205 اصفهان سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۴۲٬۰۰۰
206 اصفهان لاوان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۳۲۵٬۰۰۰
207 ایلام مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۳۷۴٬۰۰۰
208 سیری خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۲۵٬۰۰۰
209 شیراز بهرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
210 شیراز خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
211 شیراز سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
212 شیراز لارستان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
213 شیراز لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
214 شیراز لاوان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
215 شیراز نوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۹۱٬۰۰۰
216 عسلویه خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۰۱٬۰۰۰
217 کیش لارستان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
218 کیش لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
219 کرمان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۳۹۳٬۰۰۰
220 کرمان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۳۷٬۰۰۰
221 مشهد لارستان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۳۷۵٬۰۰۰
222 مشهد لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۷۵۵٬۰۰۰
223 تهران اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۵۸۶٬۰۰۰
224 تهران اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۴۴٬۰۰۰
225 تهران ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۲۷٬۰۰۰
226 تهران اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۳۸٬۰۰۰
227 تهران اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۷۲٬۰۰۰
228 تهران ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۵۸٬۰۰۰
229 تهران ایلام ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۲۲۸٬۰۰۰
230 تهران آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۸۳٬۰۰۰
231 تهران بجنورد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۷۱۷٬۰۰۰
232 تهران بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۴۸۸٬۰۰۰
233 تهران بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۶۷٬۰۰۰
234 تهران بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۰۷٬۰۰۰
235 تهران بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۰۲٬۰۰۰
236 تهران بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۵۱۶٬۰۰۰
237 تهران پارس آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۱۴۵٬۰۰۰
238 تهران تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۳۹۶٬۰۰۰
239 تهران جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۴۵٬۰۰۰
240 تهران جیرفت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۰۶٬۰۰۰
241 تهران چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۵۹۹٬۰۰۰
242 تهران خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۶۸۷٬۰۰۰
243 تهران خوی ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۱۹٬۰۰۰
244 تهران دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۲۹٬۰۰۰
245 تهران رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
246 تهران رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
247 تهران رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۵۵٬۰۰۰
248 تهران زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۴۹۵٬۰۰۰
249 تهران زنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
250 تهران ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۶۳٬۰۰۰
251 تهران سبزوار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۴۳۶٬۰۰۰
252 سنندج تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
253 تهران سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۴۲٬۰۰۰
254 تهران شاهرود ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
255 تهران شهرکرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۶۸۹٬۰۰۰
256 تهران شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۶۱٬۰۰۰
257 تهران طبس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۱۹۱٬۰۰۰
258 تهران عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۳۰۷٬۰۰۰
259 تهران قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۸۲۰٬۰۰۰
260 تهران کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۱۱٬۰۰۰
261 تهران کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
262 تهران کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۳۶٬۰۰۰
263 تهران کلاله ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
264 تهران گچساران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۶۸۶٬۰۰۰
265 تهران گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۵۲۳٬۰۰۰
266 تهران لارستان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۹۲٬۰۰۰
267 تهران لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۸۰٬۰۰۰
268 تهران ماکو ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۰۵۱٬۰۰۰
269 تهران ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۴۷٬۰۰۰
270 تهران مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۴۸٬۰۰۰
271 تهران نوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
272 تهران همدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
273 تهران یاسوج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۷۹٬۰۰۰
274 تهران یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۹۹٬۰۰۰
275 اراک بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۵۲۵٬۰۰۰
276 اراک عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۲۳۳٬۰۰۰
277 اردبیل دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۹۰٬۰۰۰
278 اصفهان ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۵۷۴٬۰۰۰
279 اصفهان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
280 اصفهان آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
281 اصفهان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۷۹٬۰۰۰
282 اصفهان بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
283 اصفهان چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۸۵٬۰۰۰
284 اصفهان خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۶۶٬۰۰۰
285 اصفهان دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
286 اصفهان رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۶۸۲٬۰۰۰
287 اصفهان رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۵۳۲٬۰۰۰
288 اصفهان زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۳۳۰٬۰۰۰
289 اصفهان ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۲۱۳٬۰۰۰
290 عسلویه اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۹۶٬۰۰۰
291 چابهار بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶٬۹۶۳٬۰۰۰
292 بندر عباس بندر جاسک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
293 بندر عباس ابوموسی ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
294 تهران زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۷۴۵٬۰۰۰
295 تهران سنندج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
296 تهران مراغه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۲۲۸٬۰۰۰
297 تهران سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۱۱۷٬۰۰۰
298 تهران لاوان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۹۰۹٬۰۰۰
299 تهران مسجد سلیمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
300 تهران بهرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۱۶٬۰۰۰
301 تهران ایروان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
302 تهران سمنان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
303 اصفهان ایلام ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۷۳٬۰۰۰
304 اصفهان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۴۸٬۰۰۰
305 ایلام نوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۱۵۴٬۰۰۰
306 تبریز ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۲۸۷٬۰۰۰
307 تبریز گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۶۱٬۰۰۰
308 رشت تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
309 رشت گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
310 زاهدان بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۸۵٬۰۰۰
311 شیراز دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۱۵٬۰۰۰
312 شیراز ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۶۵۱٬۰۰۰
313 عسلویه رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۱۲۸٬۰۰۰
314 کیش یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۲۸۵٬۰۰۰
315 کیش آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۲۷۸٬۰۰۰
316 کیش بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
317 مشهد جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۷۵۴٬۰۰۰
318 مشهد رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰
319 مشهد سمنان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۸۸۹٬۰۰۰
320 اصفهان بهرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
321 اهواز کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۰۶٬۰۰۰
322 بندر عباس تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۵۴۳٬۰۰۰
323 زابل گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۴۱۹٬۰۰۰
324 کیش گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٬۲۹۲٬۰۰۰
325 کیش همدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۷۶۵٬۰۰۰
326 مشهد کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۲۱٬۰۰۰
327 امام خمینی تهران نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
328 مشهد نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
329 اصفهان نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
330 نجف اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
331 کرمان نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
332 نجف کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
333 زاهدان نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
334 نجف زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
335 یزد نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
336 نجف یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
337 نجف ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
338 ساری نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
339 تبریز نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
340 نجف تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
341 کیش رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۷۶۵٬۰۰۰
342 کیش کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۸۵۹٬۰۰۰
343 قشم گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۸۴۲٬۰۰۰
344 تهران سرخس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۱۳٬۰۰۰
345 کرج اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۰۶٬۰۰۰
346 کرج کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۸۳۴٬۰۰۰
347 کرج یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۱۲٬۰۰۰
348 کرج چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۲۵٬۰۰۰
349 کرج آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۴۸٬۰۰۰
350 کرج مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۲۱٬۰۰۰
351 اصفهان رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۸۵٬۰۰۰
352 اصفهان سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۸۳٬۰۰۰
353 اهواز رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
354 اهواز سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
355 تبریز آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۳۶٬۰۰۰
356 آبادان رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
357 آبادان سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
358 قشم چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۸۵٬۰۰۰
359 کیش رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۷۹٬۰۰۰
360 رامسر کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۷۹٬۰۰۰
361 تهران بندر جاسک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۸۰٬۰۰۰
362 بندر جاسک تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۸۰٬۰۰۰
363 چابهار گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۴۲۹٬۰۰۰
364 گرگان چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۴۲۹٬۰۰۰
365 تبریز شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۲۹۳٬۰۰۰
366 آغاجاری تهران ۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
367 تهران آغاجاری ۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
368 عسلویه اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۹۸۰٬۰۰۰
369 اهواز شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
370 مشهد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۴۸٬۰۰۰
371 بیرجند تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۵۱۶٬۰۰۰
372 عسلویه مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۸۵۹٬۰۰۰
373 اردبیل تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۴۴٬۰۰۰
374 اهواز خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۱۳٬۰۰۰
375 بندر عباس لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۱۳٬۰۰۰
376 ساری چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱٬۸۰۴٬۰۰۰
377 سیری لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۱۳٬۰۰۰
378 عسلویه گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۱۳۹٬۰۰۰
379 عسلویه کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۲۵۸٬۰۰۰
380 عسلویه تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۴۵۸٬۰۰۰
381 عسلویه ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۷۰٬۰۰۰
382 خارک بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۱۳٬۰۰۰
383 کیش تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۳۶٬۰۰۰
384 کیش مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۳۵٬۰۰۰
385 ارومیه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۲۷٬۰۰۰
386 شیراز تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۶۱٬۰۰۰
387 اهواز تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۷۲٬۰۰۰
388 بوشهر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۰۲٬۰۰۰
389 اصفهان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۳۸٬۰۰۰
390 مشهد شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۷۱٬۰۰۰
391 اصفهان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
392 بوشهر کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۲۲٬۰۰۰
393 کیش کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰
394 قشم کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۶۲٬۰۰۰
395 مشهد ایلام ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۳۷۴٬۰۰۰
396 نوشهر ایلام ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۱۵۴٬۰۰۰
397 خارک عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۰۱٬۰۰۰
398 ماهشهر عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۵۷٬۰۰۰
399 گرگان عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۱۳۹٬۰۰۰
400 رامسر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
401 رشت تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
402 زابل تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۷۴۵٬۰۰۰
403 زاهدان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۴۹۵٬۰۰۰
404 گرگان زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۴۱۹٬۰۰۰
405 ایرانشهر زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
406 بیرجند زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۸۵٬۰۰۰
407 چابهار زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
408 کرمان زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
409 گرگان زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۶۴٬۰۰۰
410 رشت عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۲۲۷٬۰۰۰
411 ایرانشهر کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۰۹٬۰۰۰
412 قشم کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
413 اهواز کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۳۹۳٬۰۰۰
414 تبریز کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۳۷٬۰۰۰
415 لامرد کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
416 چابهار کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۵۵۱٬۰۰۰
417 زنجان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۲۴۸٬۰۰۰
418 گرگان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٬۲۹۲٬۰۰۰
419 اراک کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۸۳۷٬۰۰۰
420 همدان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۷۶۵٬۰۰۰
421 ارومیه کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۲۰٬۰۰۰
422 ساری کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱٬۷۳۱٬۰۰۰
423 سیرجان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۶۶٬۰۰۰
424 عسلویه کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
425 قشم کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
426 لارستان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
427 رشت مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳٬۰۶۷٬۰۰۰
428 تبریز تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۳۹۶٬۰۰۰
429 اهواز مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۸٬۱۰۵٬۰۰۰
430 بندر عباس تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۶۷٬۰۰۰
431 چابهار تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۵۹۹٬۰۰۰
432 دزفول تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۲۹٬۰۰۰
433 ساری بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۰۲۵٬۰۰۰
434 طبس تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۱۹۱٬۰۰۰
435 کرمان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۱۱٬۰۰۰
436 قشم ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
437 بم اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
438 بندر لنگه اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
439 خرم آباد اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
440 شهرکرد اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
441 قشم اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۳۴۴٬۰۰۰
442 کرمان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۲۹٬۰۰۰
443 کرمانشاه اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۵۸۹٬۰۰۰
444 کیش اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۳۵٬۰۰۰
445 ماهشهر اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
446 یزد اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
447 آبادان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
448 بندر عباس اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۵۳٬۰۰۰
449 بوشهر اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
450 رشت اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۴۷٬۰۰۰
451 زاهدان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
452 ساری اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۷۷٬۰۰۰
453 قشم اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
454 کرمانشاه اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
455 کیش اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۳۰۸٬۰۰۰
456 گچساران اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
457 ماهشهر اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
458 یزد اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۳۴۳٬۰۰۰
459 سیرجان ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۰۲۲٬۰۰۰
460 اردبیل آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
461 بوشهر آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
462 سبزوار آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
463 شهرکرد آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
464 قشم آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
465 گچساران آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
466 ماهشهر آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
467 یزد آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
468 آبادان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۳۹۰٬۰۰۰
469 بم بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
470 بندر لنگه بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
471 بوشهر بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
472 بیرجند بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
473 رشت بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۴۰۶٬۰۰۰
474 زاهدان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۴۱٬۰۰۰
475 عسلویه بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
476 قشم بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
477 کرمان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
478 کرمانشاه بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۹۷٬۰۰۰
479 کیش بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
480 گرگان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۳۷٬۰۰۰
481 یزد بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۸۸۹٬۰۰۰
482 قشم بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
483 بندر لنگه بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
484 عسلویه بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
485 قشم بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
486 ماهشهر بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
487 یزد بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
488 بجنورد بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
489 طبس بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
490 ارومیه تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
491 اهواز تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۲۹۴٬۰۰۰
492 پارس آباد تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
493 زنجان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
494 قشم تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
495 کرمانشاه تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
496 کیش تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰
497 ماهشهر تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
498 ارومیه چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
499 ایرانشهر چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
500 خرم آباد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
501 کیش خرم آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
502 اردبیل رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
503 ارومیه رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
504 بوشهر رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
505 زاهدان رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
506 قشم رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۴۴۰٬۰۰۰
507 قشم رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
508 کیش رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
509 بم زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
510 زابل زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
511 قشم زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
512 کرمانشاه زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
513 کیش زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
514 زابل ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
515 اصفهان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
516 آبادان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
517 بندر عباس شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
518 بندر لنگه شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
519 بوشهر شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
520 جهرم شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
521 چابهار شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۸۵٬۰۰۰
522 رامسر شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۶۲٬۰۰۰
523 زاهدان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۰۲٬۰۰۰
524 عسلویه شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
525 قشم شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰
526 کرمان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
527 کرمانشاه شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۴۰٬۰۰۰
528 گچساران شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
529 ماهشهر شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
530 یاسوج شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
531 یزد شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
532 ارومیه شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۲۶۳٬۰۰۰
533 رشت شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۳۶۵٬۰۰۰
534 جهرم قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
535 جیرفت قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
536 سیرجان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
537 بم کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
538 بوشهر کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
539 بیرجند کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
540 جیرفت کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
541 اردبیل کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
542 ارومیه کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
543 رشت کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
544 ساری کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
545 کرمان کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
546 یزد کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
547 بم کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
548 بندر لنگه کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
549 جهرم کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
550 جیرفت کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
551 ماهشهر کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
552 یاسوج کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
553 کرمانشاه گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
554 اراک مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۶۳٬۰۰۰
555 اردبیل مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۲۹۴٬۰۰۰
556 ارومیه مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۸۵٬۰۰۰
557 ایرانشهر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
558 آبادان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳٬۴۴۳٬۰۰۰
559 بجنورد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
560 بندر عباس مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۱۳۹٬۰۰۰
561 بندر لنگه مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
562 بوشهر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۸٬۴۷۲٬۰۰۰
563 بیرجند مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
564 تبریز مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۷٬۷۸۶٬۰۰۰
565 چابهار مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۲۸٬۰۰۰
566 خرم آباد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۴۹۶٬۰۰۰
567 دزفول مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۷۳٬۰۰۰
568 رفسنجان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۷۳٬۰۰۰
569 زابل مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۱۳٬۰۰۰
570 زاهدان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۵۴٬۰۰۰
571 زنجان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۹۳۱٬۰۰۰
572 ساری مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۸۹٬۰۰۰
573 سنندج مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
574 سیرجان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۵۶٬۰۰۰
575 شهرکرد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۳۰٬۰۰۰
576 طبس مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۵۸۶٬۰۰۰
577 قشم مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۴۹٬۰۰۰
578 کرمان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۶۰٬۰۰۰
579 کرمانشاه مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۸۳۷٬۰۰۰
580 گرگان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۵۱۳٬۰۰۰
581 ماهشهر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳۸۵٬۰۰۰
582 نوشهر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۴۳٬۰۰۰
583 همدان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۹۳۷٬۰۰۰
584 یزد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۴۹۵٬۰۰۰
585 ارومیه یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
586 زاهدان یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
587 قشم یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
588 کرمان یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
589 شاهرود مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
590 کاشان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۷۲۲٬۰۰۰
591 کیش شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۴۹٬۰۰۰
592 سیری اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۴۲٬۰۰۰
593 لاوان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۳۲۵٬۰۰۰
594 خارک سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۲۵٬۰۰۰
595 بهرگان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
596 خارک شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
597 سیری شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
598 لارستان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
599 لامرد شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
600 لاوان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۱۸٬۰۰۰
601 نوشهر شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۹۱٬۰۰۰
602 لارستان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۳۷۵٬۰۰۰
603 لامرد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۷۵۵٬۰۰۰
604 اراک تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۵۸۶٬۰۰۰
605 ایرانشهر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۵۸٬۰۰۰
606 ایلام تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۲۲۸٬۰۰۰
607 آبادان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۸۳٬۰۰۰
608 بجنورد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۷۱۷٬۰۰۰
609 بم تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۴۸۸٬۰۰۰
610 بندر لنگه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۰۷٬۰۰۰
611 پارس آباد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۱۴۵٬۰۰۰
612 جهرم تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۴۵٬۰۰۰
613 جیرفت تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۰۶٬۰۰۰
614 خارک تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۶۸۷٬۰۰۰
615 خوی تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۱۹٬۰۰۰
616 رفسنجان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۵۵٬۰۰۰
617 زنجان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
618 ساری تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۶۳٬۰۰۰
619 سبزوار تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۴۳۶٬۰۰۰
620 سیرجان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۴۲٬۰۰۰
621 شاهرود تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
622 شهرکرد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۶۸۹٬۰۰۰
623 عسلویه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۳۰۷٬۰۰۰
624 قشم تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۸۲۰٬۰۰۰
625 کرمانشاه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
626 کلاله تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
627 گچساران تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۶۸۶٬۰۰۰
628 گرگان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۵۲۳٬۰۰۰
629 لارستان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۹۲٬۰۰۰
630 لامرد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۸۰٬۰۰۰
631 ماکو تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۰۵۱٬۰۰۰
632 ماهشهر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۴۷٬۰۰۰
633 نوشهر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
634 همدان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
635 یاسوج تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۷۹٬۰۰۰
636 یزد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۹۹٬۰۰۰
637 بندر عباس اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۵۲۵٬۰۰۰
638 عسلویه اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۲۳۳٬۰۰۰
639 دزفول اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۹۰٬۰۰۰
640 ارومیه اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۵۷۴٬۰۰۰
641 اهواز اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
642 آبادان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
643 بندر عباس اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۷۹٬۰۰۰
644 بوشهر اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
645 چابهار اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۸۵٬۰۰۰
646 خارک اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۶۶٬۰۰۰
647 دزفول اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
648 رامسر اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۶۸۲٬۰۰۰
649 رشت اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۵۳۲٬۰۰۰
650 زاهدان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۳۳۰٬۰۰۰
651 ساری اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۲۱۳٬۰۰۰
652 بندر جاسک بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
653 ابوموسی بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
654 مراغه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۲۲۸٬۰۰۰
655 سیری تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۱۱۷٬۰۰۰
656 لاوان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۹۰۹٬۰۰۰
657 مسجد سلیمان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
658 بهرگان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۱۶٬۰۰۰
659 ایروان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
660 سمنان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
661 ایلام اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۷۳٬۰۰۰
662 ساری تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۲۸۷٬۰۰۰
663 گرگان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۵۶۱٬۰۰۰
664 گرگان رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۶۹٬۰۰۰
665 دزفول شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۱۵٬۰۰۰
666 جهرم مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۷۵۴٬۰۰۰
667 رامسر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰
668 سمنان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۸۸۹٬۰۰۰
669 بهرگان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۸۳٬۰۰۰
670 گرگان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۸۴۲٬۰۰۰
671 سرخس تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۱۳٬۰۰۰
672 کیش کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۸۳۴٬۰۰۰
673 یزد کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۱۲٬۰۰۰
674 چابهار کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۲۵٬۰۰۰
675 آبادان کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۴۸٬۰۰۰
676 رفسنجان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۸۵٬۰۰۰
677 سیرجان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۸۳٬۰۰۰
678 رفسنجان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
679 سیرجان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
680 آبادان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۳۶٬۰۰۰
681 رفسنجان آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
682 سیرجان آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۱۷٬۰۰۰
683 خارک اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۱۳٬۰۰۰
684 لامرد بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۱۳٬۰۰۰
685 چابهار ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱٬۸۰۴٬۰۰۰
686 لامرد سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۱۳٬۰۰۰
687 ساری عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۷۰٬۰۰۰
688 بوشهر خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۷۱۳٬۰۰۰
689 گناباد تهران ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۹۳٬۰۰۰
690 تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۰۶٬۰۰۰
691 تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۰۶٬۰۰۰
سفر ارزان Safararzan

شرکت خدمات مسافرتی سفر ارزان Safararzan

آدرس : تهران میدان بسیج بلوارخاتم الانبیاء مجتمع تجاری نیک روز طبقه اول واحد 86 شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری صفاسیرسما. تلفن تماس : 02191012915 Safararzan@yahoo.com
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به سفر ارزان Safararzan می باشد @2010 since
پیاده سازی و توسعه توسط گروه نرم افزاری حامی