ردیف مبدأ مقصد کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
1 ارومیه قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
2 اصفهان بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
3 اصفهان بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
4 اصفهان خرم آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
5 اصفهان شهرکرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
6 اصفهان عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۰۳٬۰۰۰
7 اصفهان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۷۳٬۰۰۰
8 اصفهان کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۱۸٬۰۰۰
9 اصفهان کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۶۸۴٬۰۰۰
10 اصفهان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۵۳٬۰۰۰
11 اصفهان ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
12 اصفهان یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
13 اهواز آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
14 اهواز بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۷۴٬۰۰۰
15 اهواز بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
16 اهواز رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۷۰٬۰۰۰
17 اهواز زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
18 اهواز ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰
19 اهواز قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
20 اهواز کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
21 اهواز کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۴۴۶٬۰۰۰
22 اهواز گچساران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
23 اهواز ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
24 اهواز یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۴۲۷٬۰۰۰
25 ایرانشهر سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۱۲۱٬۰۰۰
26 آبادان اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
27 آبادان بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
28 آبادان سبزوار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
29 آبادان شهرکرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
30 آبادان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
31 آبادان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۴۱۶٬۰۰۰
32 آبادان گچساران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
33 آبادان ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
34 آبادان یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
35 بندر عباس آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۳۸٬۰۰۰
36 بندر عباس بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
37 بندر عباس بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
38 بندر عباس بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
39 بندر عباس بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
40 بندر عباس چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
41 بندر عباس رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۵۷۳٬۰۰۰
42 بندر عباس زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۲۲٬۰۰۰
43 بندر عباس ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۱۹۷٬۰۰۰
44 بندر عباس عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
45 بندر عباس قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
46 بندر عباس کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
47 بندر عباس کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۷۴۷٬۰۰۰
48 بندر عباس کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
49 بندر عباس گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۳۹۲٬۰۰۰
50 بندر عباس یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۷۸٬۰۰۰
51 بندر لنگه قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
52 بوشهر بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
53 بوشهر عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
54 بوشهر قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
55 بوشهر کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
56 بوشهر ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
57 بوشهر یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
58 بیرجند بجنورد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
59 بیرجند طبس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
60 تبریز ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
61 تبریز اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۶۷٬۰۰۰
62 تبریز اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۲۳٬۰۰۰
63 تبریز بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۷۲۹٬۰۰۰
64 تبریز پارس آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
65 تبریز رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
66 تبریز زنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
67 تبریز عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۱۵٬۰۰۰
68 تبریز قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
69 تبریز کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
70 تبریز کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱٬۵۵۷٬۰۰۰
71 تبریز ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
72 چابهار ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
73 چابهار ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
74 چابهار قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۹۳٬۰۰۰
75 تهران خرم آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
76 خرم آباد کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
77 رشت اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
78 رشت ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
79 رشت بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
80 رشت زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
81 رشت قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۹۸٬۰۰۰
82 رشت کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۱۶٬۰۰۰
83 رفسنجان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
84 رفسنجان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
85 زابل بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
86 زاهدان ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
87 زاهدان چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
88 زاهدان زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
89 زاهدان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
90 زاهدان کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
91 زاهدان کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
92 زاهدان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
93 زاهدان گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۱۹٬۰۰۰
94 ساری زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
95 ساری شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۷۹۲٬۰۰۰
96 شیراز اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
97 شیراز اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
98 شیراز آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
99 شیراز بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
100 شیراز بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
101 شیراز بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
102 شیراز تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۴۴۰٬۰۰۰
103 شیراز جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
104 شیراز چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۰۸٬۰۰۰
105 شیراز رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۷۶٬۰۰۰
106 شیراز زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۲۶٬۰۰۰
107 شیراز عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
108 شیراز قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۴۶٬۰۰۰
109 شیراز کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
110 شیراز کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۹۴٬۰۰۰
111 شیراز گچساران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
112 شیراز ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
113 شیراز مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۷۳۰٬۰۰۰
114 شیراز یاسوج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
115 شیراز یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
116 شیراز ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۴۱۰٬۰۰۰
117 شیراز رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۹۴٬۰۰۰
118 عسلویه ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۶۳٬۰۰۰
119 قشم جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
120 قشم جیرفت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
121 قشم سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
122 کرمان ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۹۸٬۰۰۰
123 کرمان بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
124 کرمان بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
125 کرمان بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
126 کرمان جیرفت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
127 کرمان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
128 کرمان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۹۵۶٬۰۰۰
129 کرمانشاه اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
130 کرمانشاه ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
131 کرمانشاه بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۹۵۶٬۰۰۰
132 کرمانشاه رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
133 کرمانشاه ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
134 کرمانشاه عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۳۹۵٬۰۰۰
135 کرمانشاه قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۷۱۲٬۰۰۰
136 کرمانشاه کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
137 کرمانشاه کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۵۲٬۰۰۰
138 کرمانشاه یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
139 کیش اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۹۸۰٬۰۰۰
140 کیش ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۳۷۶٬۰۰۰
141 کیش بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
142 کیش بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
143 کیش جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
144 کیش جیرفت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
145 کیش چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۶۵۵٬۰۰۰
146 کیش ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱٬۹۲۸٬۰۰۰
147 کیش سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۵۵٬۰۰۰
148 کیش عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
149 کیش قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
150 کیش ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
151 کیش یاسوج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
152 کیش زنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۳۹۴٬۰۰۰
153 گرگان کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
154 مشهد اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۰۸۹٬۰۰۰
155 مشهد اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۲۳٬۰۰۰
156 مشهد ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۳۸٬۰۰۰
157 مشهد اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
158 مشهد اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۱۹٬۰۰۰
159 مشهد ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
160 مشهد آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۷۹۷٬۰۰۰
161 مشهد بجنورد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
162 مشهد بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳۰۳٬۰۰۰
163 مشهد بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
164 مشهد بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۳۷٬۰۰۰
165 مشهد بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
166 مشهد تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۱۵٬۰۰۰
167 مشهد چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۸۷٬۰۰۰
168 مشهد خرم آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۶۴۵٬۰۰۰
169 مشهد دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۲۷٬۰۰۰
170 مشهد رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۵۲٬۰۰۰
171 مشهد رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۹۳٬۰۰۰
172 مشهد زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۲۶٬۰۰۰
173 مشهد زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۷۹٬۰۰۰
174 مشهد زنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۴۸٬۰۰۰
175 مشهد ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۰۵٬۰۰۰
176 مشهد سنندج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
177 مشهد سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۷۸٬۰۰۰
178 مشهد شهرکرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۹۶۳٬۰۰۰
179 مشهد طبس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۶۵۴٬۰۰۰
180 مشهد عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۲۱٬۰۰۰
181 مشهد قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۲۱۲٬۰۰۰
182 مشهد کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۸۴٬۰۰۰
183 مشهد کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۸۹٬۰۰۰
184 مشهد کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۱۹۸٬۰۰۰
185 مشهد گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۵۹۸٬۰۰۰
186 مشهد ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۵۵۲٬۰۰۰
187 مشهد نوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۵۷٬۰۰۰
188 مشهد همدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۰۸۱٬۰۰۰
189 مشهد یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۰۷٬۰۰۰
190 یزد ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
191 یزد زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
192 یزد قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
193 یزد کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
194 یزد کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۳۹۶٬۰۰۰
195 اهواز عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۹۷٬۰۰۰
196 مشهد شاهرود ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
197 نجف مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
198 مشهد بغداد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
199 بغداد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
200 نجف امام خمینی تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
201 امام خمینی تهران بغداد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
202 بغداد امام خمینی تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
203 مشهد کاشان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۵۵٬۰۰۰
204 شیراز کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۳۴۱٬۰۰۰
205 اصفهان سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۵۵٬۰۰۰
206 اصفهان لاوان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۴۲۷٬۰۰۰
207 ایلام مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۳۱٬۰۰۰
208 سیری خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۴۷٬۰۰۰
209 شیراز بهرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
210 شیراز خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
211 شیراز سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۹۵٬۰۰۰
212 شیراز لارستان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۹۵٬۰۰۰
213 شیراز لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۹۵٬۰۰۰
214 شیراز لاوان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۹۹۵٬۰۰۰
215 شیراز نوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۱۱٬۰۰۰
216 عسلویه خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۸۸٬۰۰۰
217 کیش لارستان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۹۵٬۰۰۰
218 کیش لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
219 کرمان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۴۲٬۰۰۰
220 کرمان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۳۹۲٬۰۰۰
221 مشهد لارستان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۲۳٬۰۰۰
222 مشهد لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۸۹۸٬۰۰۰
223 تهران اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۶۵۴٬۰۰۰
224 تهران اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۳۳۷٬۰۰۰
225 تهران ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۳۵٬۰۰۰
226 تهران اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۸۲۶٬۰۰۰
227 تهران اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۱۸۱٬۰۰۰
228 تهران ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۲۲۱٬۰۰۰
229 تهران ایلام ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۳۱۱٬۰۰۰
230 تهران آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۹۸٬۰۰۰
231 تهران بجنورد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۸۱۴٬۰۰۰
232 تهران بم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۵۹۲٬۰۰۰
233 تهران بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۲۱٬۰۰۰
234 تهران بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۳۱٬۰۰۰
235 تهران بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۲۶٬۰۰۰
236 تهران بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۶۴۷٬۰۰۰
237 تهران پارس آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۳۷٬۰۰۰
238 تهران تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۴۹۸٬۰۰۰
239 تهران جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۵۸٬۰۰۰
240 تهران جیرفت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۲۰٬۰۰۰
241 تهران چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۷۶۷٬۰۰۰
242 تهران خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۱۹٬۰۰۰
243 تهران خوی ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۱۰۹٬۰۰۰
244 تهران دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۳۷٬۰۰۰
245 تهران رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
246 تهران رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
247 تهران رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۷۰٬۰۰۰
248 تهران زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۶۱٬۰۰۰
249 تهران زنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
250 تهران ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۸۵۱٬۰۰۰
251 تهران سبزوار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۵۳۰٬۰۰۰
252 سنندج تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
253 تهران سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۶۴٬۰۰۰
254 تهران شاهرود ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
255 تهران شهرکرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۷۶٬۰۰۰
256 تهران شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۸۱٬۰۰۰
257 تهران طبس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۲۹۲٬۰۰۰
258 تهران عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۴۴۵٬۰۰۰
259 تهران قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۷۲٬۰۰۰
260 تهران کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۳۰٬۰۰۰
261 تهران کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
262 تهران کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۹۴٬۰۰۰
263 تهران کلاله ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
264 تهران گچساران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۱۸٬۰۰۰
265 تهران گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۶۲۷٬۰۰۰
266 تهران لارستان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۱۱۸٬۰۰۰
267 تهران لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۹۸٬۰۰۰
268 تهران ماکو ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۱۷۸٬۰۰۰
269 تهران ماهشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۶۲٬۰۰۰
270 تهران مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۶۷٬۰۰۰
271 تهران نوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
272 تهران همدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
273 تهران یاسوج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰
274 تهران یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۱۸۹٬۰۰۰
275 اراک بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۶۵۶٬۰۰۰
276 اراک عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۳۶۱٬۰۰۰
277 اردبیل دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۰۶٬۰۰۰
278 اصفهان ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۶۷۸٬۰۰۰
279 اصفهان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
280 اصفهان آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
281 اصفهان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۹۷٬۰۰۰
282 اصفهان بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
283 اصفهان چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۳۸٬۰۰۰
284 اصفهان خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
285 اصفهان دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
286 اصفهان رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۶۹٬۰۰۰
287 اصفهان رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۶۲۷٬۰۰۰
288 اصفهان زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۵۹٬۰۰۰
289 اصفهان ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۳۱۴٬۰۰۰
290 عسلویه اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۹۰۳٬۰۰۰
291 چابهار بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
292 بندر عباس بندر جاسک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
293 بندر عباس ابوموسی ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
294 تهران زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۷۸٬۰۰۰
295 تهران سنندج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
296 تهران مراغه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۳۱۱٬۰۰۰
297 تهران سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۲۹۰٬۰۰۰
298 تهران لاوان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۰۴۴٬۰۰۰
299 تهران مسجد سلیمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
300 تهران بهرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۳۸٬۰۰۰
301 تهران ایروان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
302 تهران سمنان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
303 اصفهان ایلام ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۲۵۵٬۰۰۰
304 اصفهان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۶۷٬۰۰۰
305 ایلام نوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۴۵٬۰۰۰
306 تبریز ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۳۸۸٬۰۰۰
307 تبریز گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۷۴٬۰۰۰
308 رشت تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
309 رشت گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
310 زاهدان بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۰۸٬۰۰۰
311 شیراز دزفول ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۹۷٬۰۰۰
312 شیراز ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۷۹۲٬۰۰۰
313 عسلویه رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳۹۱٬۰۰۰
314 کیش یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۳۹۶٬۰۰۰
315 کیش آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۴۱۶٬۰۰۰
316 کیش بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
317 مشهد جهرم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۸۸٬۰۰۰
318 مشهد رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۱۲٬۰۰۰
319 مشهد سمنان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۷۸٬۰۰۰
320 اصفهان بهرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
321 اهواز کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۱۹٬۰۰۰
322 بندر عباس تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۷۲۹٬۰۰۰
323 زابل گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۵۵۸٬۰۰۰
324 کیش گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٬۴۹۴٬۰۰۰
325 کیش همدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۱۶٬۰۰۰
326 مشهد کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۴۴٬۰۰۰
327 امام خمینی تهران نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
328 مشهد نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
329 اصفهان نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
330 نجف اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
331 کرمان نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
332 نجف کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
333 زاهدان نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
334 نجف زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
335 یزد نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
336 نجف یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
337 نجف ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
338 ساری نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۰
339 تبریز نجف ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
340 نجف تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
341 کیش رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۱۶٬۰۰۰
342 کیش کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۹۵۶٬۰۰۰
343 قشم گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۰۳٬۰۰۰
344 تهران سرخس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۳۸٬۰۰۰
345 کرج اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۱۹٬۰۰۰
346 کرج کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۹۹۶٬۰۰۰
347 کرج یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۳۰۴٬۰۰۰
348 کرج چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۱۸۸٬۰۰۰
349 کرج آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۶۹٬۰۰۰
350 کرج مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۴۴٬۰۰۰
351 اصفهان رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۹۳٬۰۰۰
352 اصفهان سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۹۸٬۰۰۰
353 اهواز رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
354 اهواز سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
355 تبریز آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۹۴٬۰۰۰
356 آبادان رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
357 آبادان سیرجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
358 قشم چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۹۳٬۰۰۰
359 کیش رامسر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۷۹٬۰۰۰
360 رامسر کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۷۹٬۰۰۰
361 تهران بندر جاسک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۸۰٬۰۰۰
362 بندر جاسک تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۸۰٬۰۰۰
363 چابهار گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۶۱۳٬۰۰۰
364 گرگان چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۶۱۳٬۰۰۰
365 تبریز شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۴۴۰٬۰۰۰
366 آغاجاری تهران ۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
367 تهران آغاجاری ۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
368 عسلویه اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۹۷٬۰۰۰
369 اهواز شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
370 مشهد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۶۷٬۰۰۰
371 بیرجند تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۶۴۷٬۰۰۰
372 عسلویه مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۲۱٬۰۰۰
373 اردبیل تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۳۳۷٬۰۰۰
374 اهواز خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۱۸٬۰۰۰
375 بندر عباس لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۱۸٬۰۰۰
376 ساری چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٬۰۰۱٬۰۰۰
377 سیری لامرد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۱۸٬۰۰۰
378 عسلویه گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳۰۳٬۰۰۰
379 عسلویه کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۳۹۵٬۰۰۰
380 عسلویه تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۱۵٬۰۰۰
381 عسلویه ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۲۳۳٬۰۰۰
382 خارک بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۱۸٬۰۰۰
383 کیش تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۹۴٬۰۰۰
384 کیش مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۱۹۸٬۰۰۰
385 ارومیه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۳۵٬۰۰۰
386 شیراز تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۸۱٬۰۰۰
387 اهواز تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۱۸۱٬۰۰۰
388 بوشهر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۲۶٬۰۰۰
389 اصفهان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۸۲۶٬۰۰۰
390 مشهد شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۷۳۰٬۰۰۰
391 اصفهان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
392 بوشهر کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۹۵۶٬۰۰۰
393 کیش کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۵۲٬۰۰۰
394 قشم کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۷۱۲٬۰۰۰
395 مشهد ایلام ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۳۱٬۰۰۰
396 نوشهر ایلام ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۴۵٬۰۰۰
397 خارک عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۸۸٬۰۰۰
398 ماهشهر عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۶۳٬۰۰۰
399 گرگان عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳۰۳٬۰۰۰
400 رامسر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
401 رشت تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
402 زابل تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۷۸٬۰۰۰
403 زاهدان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۶۱٬۰۰۰
404 گرگان زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۵۵۸٬۰۰۰
405 ایرانشهر زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
406 بیرجند زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۰۸٬۰۰۰
407 چابهار زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
408 کرمان زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
409 گرگان زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۱۹٬۰۰۰
410 رشت عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳۹۱٬۰۰۰
411 ایرانشهر کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۹۸٬۰۰۰
412 قشم کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
413 اهواز کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۴۲٬۰۰۰
414 تبریز کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۳۹۲٬۰۰۰
415 لامرد کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
416 چابهار کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۶۵۵٬۰۰۰
417 زنجان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۳۹۴٬۰۰۰
418 گرگان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٬۴۹۴٬۰۰۰
419 اراک کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۹۸۰٬۰۰۰
420 همدان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۱۶٬۰۰۰
421 ارومیه کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۳۷۶٬۰۰۰
422 ساری کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱٬۹۲۸٬۰۰۰
423 سیرجان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۵۵٬۰۰۰
424 عسلویه کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
425 قشم کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
426 لارستان کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۹۵٬۰۰۰
427 رشت مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۵۲٬۰۰۰
428 تبریز تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۴۹۸٬۰۰۰
429 اهواز مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۱۹٬۰۰۰
430 بندر عباس تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۲۱٬۰۰۰
431 چابهار تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۷۶۷٬۰۰۰
432 دزفول تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۳۷٬۰۰۰
433 ساری بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۱۹۷٬۰۰۰
434 طبس تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۲۹۲٬۰۰۰
435 کرمان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۳۰٬۰۰۰
436 قشم ارومیه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
437 بم اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
438 بندر لنگه اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
439 خرم آباد اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
440 شهرکرد اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
441 قشم اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۷۳٬۰۰۰
442 کرمان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۱۸٬۰۰۰
443 کرمانشاه اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۶۸۴٬۰۰۰
444 کیش اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۵۳٬۰۰۰
445 ماهشهر اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
446 یزد اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
447 آبادان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
448 بندر عباس اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۷۴٬۰۰۰
449 بوشهر اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
450 رشت اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۷۰٬۰۰۰
451 زاهدان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
452 ساری اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰
453 قشم اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
454 کرمانشاه اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
455 کیش اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۴۴۶٬۰۰۰
456 گچساران اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
457 ماهشهر اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
458 یزد اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۴۲۷٬۰۰۰
459 سیرجان ایرانشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۱۲۱٬۰۰۰
460 اردبیل آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
461 بوشهر آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
462 سبزوار آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
463 شهرکرد آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
464 قشم آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
465 گچساران آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
466 ماهشهر آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
467 یزد آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
468 آبادان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۳۸٬۰۰۰
469 بم بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
470 بندر لنگه بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
471 بوشهر بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
472 بیرجند بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
473 رشت بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۵۷۳٬۰۰۰
474 زاهدان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۲۲٬۰۰۰
475 عسلویه بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
476 قشم بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
477 کرمان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
478 کرمانشاه بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۷۴۷٬۰۰۰
479 کیش بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
480 گرگان بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۳۹۲٬۰۰۰
481 یزد بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۷۸٬۰۰۰
482 قشم بندر لنگه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
483 بندر لنگه بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
484 عسلویه بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
485 قشم بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
486 ماهشهر بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
487 یزد بوشهر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
488 بجنورد بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
489 طبس بیرجند ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
490 ارومیه تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰
491 اهواز تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۲۳٬۰۰۰
492 پارس آباد تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
493 زنجان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
494 قشم تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
495 کرمانشاه تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
496 کیش تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱٬۵۵۷٬۰۰۰
497 ماهشهر تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
498 ارومیه چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
499 ایرانشهر چابهار ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
500 خرم آباد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
501 کیش خرم آباد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
502 اردبیل رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
503 ارومیه رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
504 بوشهر رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
505 زاهدان رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
506 قشم رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۵۹۸٬۰۰۰
507 قشم رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
508 کیش رفسنجان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
509 بم زابل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
510 زابل زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
511 قشم زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
512 کرمانشاه زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
513 کیش زاهدان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
514 زابل ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
515 اصفهان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
516 آبادان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
517 بندر عباس شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
518 بندر لنگه شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
519 بوشهر شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
520 جهرم شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
521 چابهار شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۰۸٬۰۰۰
522 رامسر شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۷۶٬۰۰۰
523 زاهدان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۲۶٬۰۰۰
524 عسلویه شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
525 قشم شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۴۶٬۰۰۰
526 کرمان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
527 کرمانشاه شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۹۴٬۰۰۰
528 گچساران شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
529 ماهشهر شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
530 یاسوج شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
531 یزد شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
532 ارومیه شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۴۱۰٬۰۰۰
533 رشت شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۹۴٬۰۰۰
534 جهرم قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
535 جیرفت قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
536 سیرجان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
537 بم کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
538 بوشهر کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
539 بیرجند کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
540 جیرفت کرمان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
541 اردبیل کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
542 ارومیه کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
543 رشت کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
544 ساری کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
545 کرمان کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
546 یزد کرمانشاه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
547 بم کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
548 بندر لنگه کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
549 جهرم کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
550 جیرفت کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
551 ماهشهر کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
552 یاسوج کیش ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
553 کرمانشاه گرگان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
554 اراک مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۰۸۹٬۰۰۰
555 اردبیل مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۲۳٬۰۰۰
556 ارومیه مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۳۸٬۰۰۰
557 ایرانشهر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
558 آبادان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۷۹۷٬۰۰۰
559 بجنورد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
560 بندر عباس مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۳۰۳٬۰۰۰
561 بندر لنگه مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
562 بوشهر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۳۷٬۰۰۰
563 بیرجند مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
564 تبریز مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۱۵٬۰۰۰
565 چابهار مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۸۷٬۰۰۰
566 خرم آباد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۶۴۵٬۰۰۰
567 دزفول مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۲۲۷٬۰۰۰
568 رفسنجان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۹۳٬۰۰۰
569 زابل مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۲۶٬۰۰۰
570 زاهدان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۷۹٬۰۰۰
571 زنجان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۴۸٬۰۰۰
572 ساری مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۰۵٬۰۰۰
573 سنندج مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
574 سیرجان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۵۷۸٬۰۰۰
575 شهرکرد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۹۶۳٬۰۰۰
576 طبس مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۶۵۴٬۰۰۰
577 قشم مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۲۱۲٬۰۰۰
578 کرمان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۸۸۴٬۰۰۰
579 کرمانشاه مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۸۹٬۰۰۰
580 گرگان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۵۹۸٬۰۰۰
581 ماهشهر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۵۵۲٬۰۰۰
582 نوشهر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۵۷٬۰۰۰
583 همدان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۰۸۱٬۰۰۰
584 یزد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۰۷٬۰۰۰
585 ارومیه یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
586 زاهدان یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
587 قشم یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
588 کرمان یزد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
589 شاهرود مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
590 کاشان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۵۵٬۰۰۰
591 کیش شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۳۴۱٬۰۰۰
592 سیری اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۵۵٬۰۰۰
593 لاوان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۴۲۷٬۰۰۰
594 خارک سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۴۷٬۰۰۰
595 بهرگان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
596 خارک شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
597 سیری شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۹۵٬۰۰۰
598 لارستان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۹۵٬۰۰۰
599 لامرد شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۹۵٬۰۰۰
600 لاوان شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۵۹۵٬۰۰۰
601 نوشهر شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۱۱٬۰۰۰
602 لارستان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۲۳٬۰۰۰
603 لامرد مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۸۹۸٬۰۰۰
604 اراک تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۶۵۴٬۰۰۰
605 ایرانشهر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۲۲۱٬۰۰۰
606 ایلام تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۳۱۱٬۰۰۰
607 آبادان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۹۸٬۰۰۰
608 بجنورد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۸۱۴٬۰۰۰
609 بم تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۵۹۲٬۰۰۰
610 بندر لنگه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۳۱٬۰۰۰
611 پارس آباد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۲۳۷٬۰۰۰
612 جهرم تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۵۸٬۰۰۰
613 جیرفت تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۲۰٬۰۰۰
614 خارک تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۱۹٬۰۰۰
615 خوی تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۱۰۹٬۰۰۰
616 رفسنجان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۷۰٬۰۰۰
617 زنجان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
618 ساری تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۸۵۱٬۰۰۰
619 سبزوار تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۵۳۰٬۰۰۰
620 سیرجان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۶۴٬۰۰۰
621 شاهرود تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
622 شهرکرد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۷۶٬۰۰۰
623 عسلویه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۴۴۵٬۰۰۰
624 قشم تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶٬۹۷۲٬۰۰۰
625 کرمانشاه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
626 کلاله تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
627 گچساران تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۱۸٬۰۰۰
628 گرگان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۶۲۷٬۰۰۰
629 لارستان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۱۱۸٬۰۰۰
630 لامرد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۹۸٬۰۰۰
631 ماکو تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۱۷۸٬۰۰۰
632 ماهشهر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۶۲٬۰۰۰
633 نوشهر تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
634 همدان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
635 یاسوج تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۳۷۹٬۰۰۰
636 یزد تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۱۸۹٬۰۰۰
637 بندر عباس اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۶۵۶٬۰۰۰
638 عسلویه اراک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۳۶۱٬۰۰۰
639 دزفول اردبیل ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۰۰۶٬۰۰۰
640 ارومیه اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۶۷۸٬۰۰۰
641 اهواز اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
642 آبادان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
643 بندر عباس اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۱۹۷٬۰۰۰
644 بوشهر اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
645 چابهار اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۱۳۸٬۰۰۰
646 خارک اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۴۶٬۰۰۰
647 دزفول اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
648 رامسر اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۷۶۹٬۰۰۰
649 رشت اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۶۲۷٬۰۰۰
650 زاهدان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۵۹٬۰۰۰
651 ساری اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۳۱۴٬۰۰۰
652 بندر جاسک بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
653 ابوموسی بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
654 مراغه تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۳۱۱٬۰۰۰
655 سیری تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۲۹۰٬۰۰۰
656 لاوان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۰۴۴٬۰۰۰
657 مسجد سلیمان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
658 بهرگان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۳۸٬۰۰۰
659 ایروان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
660 سمنان تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
661 ایلام اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۲۵۵٬۰۰۰
662 ساری تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۳۸۸٬۰۰۰
663 گرگان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۶۷۴٬۰۰۰
664 گرگان رشت ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۶۴۶٬۰۰۰
665 دزفول شیراز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۹۷٬۰۰۰
666 جهرم مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۸۸۸٬۰۰۰
667 رامسر مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۶۱۲٬۰۰۰
668 سمنان مشهد ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۹۷۸٬۰۰۰
669 بهرگان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۶۴٬۰۰۰
670 گرگان قشم ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۰۰۳٬۰۰۰
671 سرخس تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۹۳۸٬۰۰۰
672 کیش کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۹۹۶٬۰۰۰
673 یزد کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۳۰۴٬۰۰۰
674 چابهار کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۱۸۸٬۰۰۰
675 آبادان کرج ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۴۶۹٬۰۰۰
676 رفسنجان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۰۹۳٬۰۰۰
677 سیرجان اصفهان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۸۹۸٬۰۰۰
678 رفسنجان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
679 سیرجان اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
680 آبادان تبریز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷٬۶۹۴٬۰۰۰
681 رفسنجان آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
682 سیرجان آبادان ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳٬۲۳۶٬۰۰۰
683 خارک اهواز ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۱۸٬۰۰۰
684 لامرد بندر عباس ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۱۸٬۰۰۰
685 چابهار ساری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲٬۰۰۱٬۰۰۰
686 لامرد سیری ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۱۸٬۰۰۰
687 ساری عسلویه ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸٬۲۳۳٬۰۰۰
688 بوشهر خارک ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۱۸٬۰۰۰
689 گناباد تهران ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱٬۸۱۸٬۰۰۰
690 تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۰۶٬۰۰۰
691 تهران ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬۷۰۶٬۰۰۰
سفر ارزان Safararzan

شرکت خدمات مسافرتی سفر ارزان Safararzan

آدرس : تهران میدان بسیج بلوارخاتم الانبیاء مجتمع تجاری نیک روز طبقه اول واحد 86 شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری صفاسیرسما. تلفن تماس : 02191012915 Safararzan@yahoo.com
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به سفر ارزان Safararzan می باشد @2010 since
پیاده سازی و توسعه توسط گروه نرم افزاری حامی