شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی ایران ایر ایران ایر
J,C,Y,V,S,Q,M,O,N,L,X,I,K
30 % 60 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی آسمان آسمان
D,I,Z
30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
Y,V,S,U,R,X
40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
W,Q,N,T,M,O
40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
L,K,H,B,E
50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی قشم ایر قشم ایر
A,R,Y
30 % 40 % 60 % 70 %
V,M,Q,K,N,S
40 % 50 % 60 % 70 %
D,U,L
100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی تابان تابان
O,YY,YR,YV,YZ,YL,YM,YA,YI,YP,YF,YK,YD,YN,YB,YW,YJ,YS,YO,YQ,YE,YU,Y,RU,RO,RQ,RE,RM,RB,RP,RS,RD,RJ,RI,N,D,K,F,P,I,A,M,L,Z,V,R,Y,DE,PO,AH,DO,MH,NO,LO,IO,PE,NH,ZE,IH,,ZO,,VE
20 % 30 % 50 % 60 %
O,S,W,B,OE,BO,SH,OH,WO,SO,BH,BE,WH,OO,,WE
20 % 30 % 60 % 70 %
E,Q,QH,QE,EE,EO
100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی کاسپین کاسپین
W,WF,WB,N,NF,NB,X,S,SF,H,HF,P,PF,PB,R,RF,RB,RH,RE,RD,J,JH,JD,JH,JB,JF,JZ,Z,ZF,ZB,ZD,ZH,Q,QF,QB,QH,QD,RL,WL,FL,FM,FP,FH,FZ
30 % 30 % 50 % 70 %
M,ML,O
40 % 40 % 70 % 70 %
K,KF,KL,LL,L,LF,LB,LH
50 % 50 % 80 % 80 %
V,A,F,U,D,IF,IB,IH,IE,I
100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی زاگرس زاگرس
D,I,Z,ZD,ZF,ZI,ZL,ID,IF,DD
0 % 20 % 30 % 50 % 50 %
M,N,Q,X,R,U,V,W,Y,MD,ND,QD,XD,XF,XI,XY,XB,RD,RF,UD,UF,VD,VF,YD,MO,VO,NO,ME,NE,XO,VE,QO,F
0 % 30 % 40 % 50 % 60 %
H,K,L,HD,KD,LD,KK,LH,LO,LB,KE,LE,HK,HH,KB,HB,KO,B,BD,BF,BI,KH,HO,BE,LM,,LK,,HE
0 % 40 % 50 % 60 % 70 %
O,E,ED,EK,EE,OB,EB
0 % 50 % 60 % 80 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی کارون کارون
B,E,H,K,L,M,N,Q,R,S,U,V,W,Y,BB,EB,HB,KB,LB,MB,NB,RB,UB,VB,WB,YB,BD,ED,HD,KD,LD,ND,QD,RD,UD,VD,WD,YD,BE,EE,HE,KE,LE,ME,NE,QE,RE,SE,UE,VE,AA,AB,AC,AD,AE
30 % 50 % 70 %
WE,YE,BF,EF,HF,KF,LF,MF,NF,QF,RF,SF,UF,VF
50 % 50 % 70 %
WF,YF,BH,EH,KH,LH,MH,NH,QH,RH,SH,UH,VH,WH,YH,BM
50 % 50 % 70 %
EM,HM,KM,LM,MM,QM,RM,SM,VM,WM,YM,BN,EN,LN,MN,NN,NV,WN,YN,BO
100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی آتا آتا
Y,I,S,R,O,V,CP,CE,CF,YF,YI,YS,YR,YO,YV,YB,YP,YE
20 % 30 % 60 % 80 %
B,Q,Z,P,N,M
20 % 30 % 60 % 80 %
L,F,A,E,D
20 % 30 % 60 % 80 %
K,W,H,J
20 % 30 % 60 % 80 %
X,U
20 % 30 % 60 % 80 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی کیش ایر کیش ایر
RQ,RX,R,P,F,S,Y,B,H,C,RB,RR,RV,RN,RH,RK,RY,RS,RM,RL,RF
20 % 40 %
K,L,N,Q,M,V,X
25 % 50 %
U
100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی ماهان ماهان
S,X,T,V,Q,P,Y,B
30 % 30 % 40 % 60 %
L
30 % 30 % 40 % 60 %
I
30 % 30 % 40 % 60 %
WS,W,WA,WW,N,WQ
30 % 30 % 40 % 60 %
C,CC
30 % 30 % 40 % 60 %
U
30 % 30 % 40 % 60 %
BH,R
30 % 30 % 40 % 60 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 48 ساعت قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی معراج معراج
I,D,C,J,Z
30 % 40 % 50 %
W,O,R,A
40 % 50 % 60 %
B,Y,S,E
50 % 60 % 70 %
X,V,Q,N,M,L,K,H
60 % 70 % 80 %
U,UB,UD,UE
70 % 80 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 48 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز از 12 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی سپهران سپهران
P,V,PV,LV,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B,R,I,J,K,Z,D,Y,YB
30 % 50 % 70 % 85 % 85 %
GB,NB,XB,FB,UB,WB,G,N,X,F,U,W
95 % 95 % 95 % 96 % 96 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی وارش وارش
HH,HW,HV,HU,HR,HQ,HN,HM,HI,HE,HD,HB,HS,HF,HJ,HG,HY,HL,HO,HP,HT,HZ,MD,MF,MG,MI,MK,MM,MN,MO,MP,MQ,MR,MS,MU,MV,MY,MZ,MH,ME,MB,MW,KE,IE,ML,MT,MJ,KH,KI,KG,KL,KF,IH,IF,,IF,,IG
0 % 10 % 30 % 50 % 70 %
SS,SW,SV,SU,SR,SQ,SN,SM,SK,SE,SD,SB,SH,SY
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
LL,LW,LV,LU,LS,LR,LQ,LN,LM,LK,LE,LD,LB,LY,LI,LT,LF,LG,LH,LZ,LO,D,WI,LP
0 % 30 % 50 % 70 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی ساها ساها
WB,WD,WE,WF,WH,WM,WN,WQ,WS,W,YB,YD,YE,YF,YH,YM,YN,YQ,YS,Y
30 % 30 % 50 % 60 %
VS,V,VH,VM,VN,VQ,QB,QD,QE,QF,QH,QM,QN,QQ,QS,Q,SB,SD,SE,SF,SH,SM,SN,SQ,SS,S,VB,VD,VE,VF
40 % 40 % 50 % 60 %
NE,NF,NH,NM,NN,NQ,NS,N,M,NB,ND
50 % 50 % 60 % 70 %
HB,HD,HE,HF,HH,HM,HN,HQ,HS,H,KB,KD,KE,KF,KH,KM,KN,KQ,KS,K
90 % 90 % 90 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 5 ساعت قبل از پرواز از 5 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی ایران ایرتور ایران ایرتور
C
20 % 30 % 40 % 50 %
V,M,H,Y
30 % 40 % 50 % 60 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی پارس ایر پارس ایر
همه کلاس ها
30 % 55 % 65 % 75 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی فلای پرشیا فلای پرشیا
همه کلاس ها
30 % 60 % 70 % 75 % 85 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی پویا پویا
Y,W,V,S
20 % 30 % 50 % 60 %
U,R,X
25 % 40 % 60 % 70 %
Q,N,M
30 % 50 % 70 % 80 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
 لوگو هواپیمایی یزد ایر یزد ایر
همه کلاس ها
30 % 40 % 60 % 75 %
سفر ارزان Safararzan

شرکت خدمات مسافرتی سفر ارزان Safararzan

آدرس : تهران میدان بسیج بلوارخاتم الانبیاء مجتمع تجاری نیک روز طبقه اول واحد 86 شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری صفاسیرسما. تلفن تماس : 02191012915 Safararzan@yahoo.com
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به سفر ارزان Safararzan می باشد @2010 since
پیاده سازی و توسعه توسط گروه نرم افزاری حامی